คุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

 

ขอเชิญชวน บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาทุกท่าน  “ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ณหอประชุมสองทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เชิญชวน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ร่วมบริจากโลหิต ในวันที่ 20 พ.ย. 2561 ตั้งเเต่เวลา 09.00-12.00น. ณ หอประชุมสองทะเลวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ผ่อนผันทหาร ประจำปี พ.ศ. 2561 กำหนดยืนเอกสาร ในระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 2561 [เท่านั้น] ส่งเอกสารที่งานกิจการรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา >> เอกสารทุกไม่ต้องรับรองสำเนา<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เปลี่ยนแปลงการชำระเงินลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ 2/2561

 

Facebook Comments