[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
206 คน
สถิติเดือนนี้
7271 คน
สถิติปีนี้
84059 คน
สถิติทั้งหมด
313253 คน
(Show/hide IP)

  
วัตถุประสงค์  
 

วัตถุประสงค์

                   วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ดังนี้
                  
                   1. เพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
                   2. เพื่อเป็นแหล่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปประกอบอาชีพ
                   3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
                   4. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มประสบการณ์ และทักษะด้านวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพชีพของผู้เรียน
                   5. ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ต่างระดับการศึกษาต่างระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในการศึกษา  ได้เข้าเรียนวิชาชีพในวิทยาลัยร่วมกัน และ เสมอภาคกัน  ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีต่อกัน

Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0