[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน
  ตรวจสอบผลการเรียน
   
   

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
96 คน
สถิติเดือนนี้
3669 คน
สถิติปีนี้
12113 คน
สถิติทั้งหมด
72273 คน
(Show/hide IP)

  
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
 

                   วิทยาลัย สารพัดช่างสงขลา เดิมชื่อ หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 ณ จังหวัดสตูล โดยเริ่มแรกใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนการช่างสตรีสตูล

                   ปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 จากจังหวัดสตูลมาเปิดสอนที่จังหวัดสงขลา โดยทำการเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่อาคารกองร้อยรักษาดินแดน ถนนวิเชียรชม ซึ่งอยู่ด้านหน้า กองกำกับการตำรวจภูธร

                   ปี พ.ศ.2514 โรงเรียนการช่างสงขลาได้ย้ายไปตั้งที่ อำเภอหาดใหญ่ จึงได้ย้ายจากที่อาคารกองร้อยรักษาดินแดนมาตั้งที่ โรงเรียนการช่างสงขลาเก่า เลขที่ 11 ถนนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นที่ดินของกรมการศาสนาและที่ราชพัสดุ มีพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

                   ปี พ.ศ.2515 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกวิทยฐานะ จากหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 เป็นโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2515

                   ปี พ.ศ.2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกวิทยฐานะจากโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534

วัตถุประสงค์

                   วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ดังนี้
                  
                   1. เพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
                   2. เพื่อเป็นแหล่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปประกอบอาชีพ
                   3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
                   4. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มประสบการณ์ และทักษะด้านวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพชีพของผู้เรียน
                   5. ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ต่างระดับการศึกษาต่างระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในการศึกษา  ได้เข้าเรียนวิชาชีพในวิทยาลัยร่วมกัน และ เสมอภาคกัน  ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ปรัชญาสถานศึกษา

                   ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

วิสัยทัศน์

                   มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลาย  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

                   1. พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพให้มีปริมาณ  และคุณภาพได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
                   2. พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกลไกอาชีวศึกษา
                   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

เอกลักษณ์

                   บริการวิชาชีพ  มุ่งสู่สังคม

อัตลักษณ์

                   เป็นคนดี  มีฝีมือ

จุดเน้น

                   จัดการศึกษาวิชาชีพ  ตามความต้องการของชุมชน

จุดเด่น

               บริการวิชาชีพที่หลากหลาย

สีประจำวิทยาลัย

              เหลือง , แดง
                      สีเหลือง  หมายถึง  การมีความรู้ที่ควบคู่กับการมีคุณธรรม  ที่นักเรียน  นักศึกษาต้องตระหนักและนำไปใช้
                                                ในชีวิตประจำวัน
                      สีแดง     หมายถึง  ความอดทน  อดกลั้น  ตั้งใจในการทำงานมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

               ประดู่  ไม้ประดู่  เป็นไม้มงคล  คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่  เพราะประดู่  คือความพร้อมความร่วมมือร่วมใจ  สามัคคี  มีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เปรียบเทียบได้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกท่านได้ร่วมมือกันผลิตผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

 สถานที่ตั้ง


                   ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนน วิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-1074และ 0 -7431-1590 มีอาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดถนนไทรงาม ทิศตะวันตกจดถนนแหล่งพระราม ทิศตะวันออกจดถนนวิเชียรชม ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโดยได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนดังต่อไปนี้

                   ปี พ.ศ. 2524                          อาคารเรียนเทคนิคพื้นฐาน
                   ปี พ.ศ. 2526                          อาคารเรียนปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4 ชั้น
                   ปี พ.ศ. 2533-2534               อาคาร 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
                   ปี พ.ศ. 2534-2536               อาคารหอประชุม 2 ชั้น

                  ปัจจุบันมีอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 หลัง
                   1 อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4 ชั้น 1 หลัง
                   2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ชื่อ “อาคารที่ระลึก 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 หลัง
                   3 โรงฝึกงาน 1 หลัง
                   4 อาคารหอประชุม 2 ชั้น 1 หลัง
                   5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง
                  
                   บ้านพักครู
                   1 บ้านพักครูระดับ 3-5 2 หลัง
                   2 บ้านพักครูแบบ 6 ยูนิต 1 หลัง
                   3 บ้านพักครูแบบแฟลต 14 ยูนิต 1 หลัง
                   4 บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง
                   5 บ้านพักภารโรงแบบ 2 ยูนิต 1 หลัง

สภาพชุมชน


                   วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา สภาพชุมชนโดยรอบมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรอยู่หนาแน่น ในเขตอำเภอเมืองมีประชากรทั้งสิ้น 74,648 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย วิทยาลัยฯ ถูกรายล้อมด้วยสถานที่ราชการ สถานศึกษา วัดมากมาย อาทิเช่น ศาลากลางจังหวัดสงขลา ศาลจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ที่ว่าการอำเภอเมือง สถานีตำรวจ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ไปรษณีย์สงขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนเทศบาล 4 (แหลมทราย) วัดแหลมทราย วัดไทรงาม ตลาดทรัพย์สินพลาซ่า เป็นต้น

                   การคมนาคมเพื่อเดินทางไป-มา วิทยาลัยฯ สะดวก เนื่องจากใกล้สถานีขนส่งระหว่างสงขลากับจังหวัดใกล้เคียงและอำเภอใกล้เคียง ทั้งรถตู้ปรับอากาศ รถโดยสาร นอกจากนี้ยังใกล้กับท่าแพขนานยนต์รับ-ส่งข้ามฟากทะเลอ่าวไทยระหว่างฝั่งเทศบาลนครสงขลากับหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 


Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0