[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 
   อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   เว็บแผนก/สาขา
   ข้อมูลพื้นฐาน

 เริ่มนับ 12 / ส.ค. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
206 คน
สถิติเดือนนี้
7271 คน
สถิติปีนี้
84059 คน
สถิติทั้งหมด
313253 คน
(Show/hide IP)

แผนผังหน่วยงาน
เธ‚เน‰เธฒเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธ„เธฃเธน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
นางพรฤดี ไพชำนาญ
ครู คศ.2
หัวหน้างานการบัญชี, หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี, คณะดำเนินการประกันฯ, เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและป
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนิคม เกิดทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะดำเนินการประกันฯ, งานวิทยบริการและห้องสมุด
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุดใจ ฉายบ้านใหม่
ครู คศ.2
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา , เจ้าเหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
นางกมลทิพย์ วงศาริยะ
ครู คศ.3
หัวหน้างานความร่วมมือ, หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป, คณะดำเนินการประกันฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุรางค์ เกษตรสมบูรณ์
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ ,เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
Click เพื่อดูประวัติ
นางนาฏ ศิริอักษร
ครู คศ.2
ครูผู้สอนสาขาวิชาเสื้อผ้าชาย
Click เพื่อดูประวัติ
นายอรรถพล ดือเร๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
Click เพื่อดูประวัติ
นายภิรมย์ นาคสีทอง
ครู คศ.2
หัวหน้างานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า, งานศูนย์ข้อมูลฯ, คณะดำเนินการประกันฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววันทนีย์ ทองคำจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นางพรศรี รัตนประดิษฐ์
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
Click เพื่อดูประวัติ
นายประสงค์ คุ้ยหลำ
ครู คศ.2
หัวหน้างานบุคลากร
Click เพื่อดูประวัติ
นางอุมา บุญสมสุข
ครู คศ.2
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวพิมวิวรรณ์ โสรัสสะ
ครู คศ.2
ครูผู้สอนวิชาอาหาร-ขนม
Click เพื่อดูประวัติ
นางกิตติมาพร นิลพานิช
ครู คศ.2
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นายจำรูญ วงศ์กระจ่าง
ครู คศ.3
หััวหน้างานวิจัยพัฒนา, ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร, งานโครงการพิเศษและการบริการช
Click เพื่อดูประวัติ
นางสายสุรีย์ พันเยาว์
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน - นักศึกษา ,เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
Click เพื่อดูประวัติ
นายอาชาน ไชยรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้างานอาคารสถานที่, หัวหน้างานปกครอง
Click เพื่อดูประวัติ
นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายกระสินธุ์ รัตติรุจิเศวต
ครู คศ.2
หัวหน้างานพัสดุ, ครูฝึกลูกเสือวิสามัญ
Click เพื่อดูประวัติ
นางละออศรี อุ้ยกูล
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
Click เพื่อดูประวัติ
นางศะศิเพ็ญ โรจนาคม
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
Click เพื่อดูประวัติ
นายนราธิป วชิรบรรจง
ครู คศ.3
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนา
Click เพื่อดูประวัติ
นางชนาธิป เลนุกูล
ครู คศ.2
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวมาลินี มุณีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวลัดดา ชะโนวรรณ
ครู คศ.3
ครูผู้สอนสาขาวิชาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
Click เพื่อดูประวัติ
นายธีระ โพธิ์ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวประกาย บุตตะมาศ
ครู คศ.2
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
Click เพื่อดูประวัติ
นางพรหมพสร จันทร์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้างานทะเบียน , ครูผู้สอนช่างไฟฟ้ากำลัง
Click เพื่อดูประวัติ
นายพิชัย มุสิกพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, คณะดำเนินการประกันฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นายกมล รองรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล, คณะดำเนินการประกันฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นายวัฒนศักดิ์ สัญจร
ครู คศ.2
ครูผู้สอนวิชาระบบเสียง,เครื่องเสียง
Click เพื่อดูประวัติ
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
ครู คศ.1
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล , ครูผู้สอนช่างไฟฟ้ากำลัง
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวเหมวดี มีใหม่
ครู คศ.1
หัวหน้างานการเงิน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ
ครู คศ.1
Click เพื่อดูประวัติ
นายณกร แซ่หลี
ครู คศ.1
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
Based on : Maxsite1.10 Modified to SPC ATOMYMAXSITE 2.0