“เป็นคนดี  มีฝีมือ

พอเพียง  เลี้ยงชีพได้”

Facebook Comments