ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

Login Form

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้
Written on 23/01/2562, 08:15 by dee
2019-01-23-08-15-46แผนกวิชา
Written on 23/01/2562, 08:14 by dee
2019-01-23-08-14-10งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
Written on 23/01/2562, 08:12 by dee
2019-01-23-08-12-49งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
Written on 23/01/2562, 08:11 by dee
2019-01-23-08-11-43งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
Written on 23/01/2562, 08:10 by dee
2019-01-23-08-10-20งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
Written on 23/01/2562, 08:15 by dee
2019-01-23-08-15-46แผนกวิชา
Written on 23/01/2562, 08:14 by dee
2019-01-23-08-14-10งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
Written on 23/01/2562, 08:12 by dee
2019-01-23-08-12-49งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
Written on 23/01/2562, 08:11 by dee
2019-01-23-08-11-43งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
Written on 23/01/2562, 08:10 by dee
2019-01-23-08-10-20งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
Written on 23/01/2562, 08:08 by dee
2019-01-23-08-08-45งานครูที่ปรึกษา
Written on 23/01/2562, 08:07 by dee
2019-01-23-08-07-43งานปกครอง
Written on 23/01/2562, 08:04 by dee
2019-01-23-08-04-06งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
Written on 23/01/2562, 07:52 by dee
2019-01-23-07-52-44งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
Written on 22/01/2562, 08:53 by dee
2019-01-22-08-53-55งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2. จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร...
Written on 22/01/2562, 08:53 by dee
2019-01-22-08-53-05งานประชาสัมพันธ์
Written on 22/01/2562, 08:52 by dee
2019-01-22-08-52-09งานอาคารสถานที่
Written on 22/01/2562, 08:51 by dee
2019-01-22-08-51-16งานบุคลากร งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา 3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 4....
Written on 22/01/2562, 08:50 by dee
2019-01-22-08-50-05งานการบัญชี
Written on 22/01/2562, 08:46 by dee
2019-01-22-08-46-39งานการเงิน งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ...
Updated
Written on 22/01/2562, 08:45 by dee
2019-01-22-08-45-40งานการเงิน
Written on 22/01/2562, 08:43 by dee
2019-01-22-08-43-23งานการเงิน
Written on 22/01/2562, 08:42 by dee
2019-01-22-08-42-41
Written on 23/01/2562, 08:15 by dee
2019-01-23-08-15-46แผนกวิชา
Written on 23/01/2562, 08:14 by dee
2019-01-23-08-14-10งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
Written on 23/01/2562, 08:12 by dee
2019-01-23-08-12-49งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
Written on 23/01/2562, 08:11 by dee
2019-01-23-08-11-43งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
Written on 23/01/2562, 08:10 by dee
2019-01-23-08-10-20งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
Written on 23/01/2562, 08:08 by dee
2019-01-23-08-08-45งานครูที่ปรึกษา
Written on 23/01/2562, 08:07 by dee
2019-01-23-08-07-43งานปกครอง
Written on 23/01/2562, 08:04 by dee
2019-01-23-08-04-06งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
Written on 23/01/2562, 07:52 by dee
2019-01-23-07-52-44งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
Written on 22/01/2562, 08:53 by dee
2019-01-22-08-53-55งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2. จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร...
Written on 22/01/2562, 08:53 by dee
2019-01-22-08-53-05งานประชาสัมพันธ์
Written on 22/01/2562, 08:52 by dee
2019-01-22-08-52-09งานอาคารสถานที่
Written on 22/01/2562, 08:51 by dee
2019-01-22-08-51-16งานบุคลากร งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา 3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 4....
Written on 22/01/2562, 08:50 by dee
2019-01-22-08-50-05งานการบัญชี
Written on 22/01/2562, 08:46 by dee
2019-01-22-08-46-39งานการเงิน งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ...
Updated
Written on 22/01/2562, 08:45 by dee
2019-01-22-08-45-40งานการเงิน
Written on 22/01/2562, 08:43 by dee
2019-01-22-08-43-23งานการเงิน
Written on 22/01/2562, 08:42 by dee
2019-01-22-08-42-41
Written on 21/02/2562, 09:01 by e23km
2561   ประกาศ   ผลการพิจราณาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโรเบอร์โต้ รอคคา ประจำปีการศึกษา 2561 ของบริษัทเทนาริส โกลบอล เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 17 ทุน  ระดับชั้น ปวช. ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 12 ทุน และ ปวส. ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 5...
Written on 14/02/2562, 06:15 by dee
2019-02-14-06-15-09ประกาศ....การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยพร้อมเพียงกัน ...สอบทฤษฎี...-หลักสูตร ปวช.๓,ปวส.๒ ระบบปกติและทวิภาคี วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๒,๔...
Written on 28/01/2562, 10:55 by littlewut
2019-01-28-10-55-14วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ขอเชิญชวนเยี่ยมชม  "งานเปิดโลกอาชีพ 2019" ในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒...
Written on 25/01/2562, 03:44 by e23km
2562  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา...
Written on 23/01/2562, 07:56 by littlewut
v-net-2กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ณ ...
Written on 23/01/2562, 08:15 by dee
2019-01-23-08-15-46แผนกวิชา
Written on 23/01/2562, 08:14 by dee
2019-01-23-08-14-10งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
Written on 23/01/2562, 08:12 by dee
2019-01-23-08-12-49งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
Written on 23/01/2562, 08:11 by dee
2019-01-23-08-11-43งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
Written on 23/01/2562, 08:10 by dee
2019-01-23-08-10-20งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
Written on 23/01/2562, 08:15 by dee
2019-01-23-08-15-46แผนกวิชา
Written on 23/01/2562, 08:14 by dee
2019-01-23-08-14-10งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
Written on 23/01/2562, 08:12 by dee
2019-01-23-08-12-49งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
Written on 23/01/2562, 08:11 by dee
2019-01-23-08-11-43งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
Written on 23/01/2562, 08:10 by dee
2019-01-23-08-10-20งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและเพศ  ดังนี้

ตารางที่1 แสดงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ปีการศึกษา  2561

 

 

            *********** กำลังปรับปรุง *************  

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

 

 


 

 

จำนวนผู้เข้าชม

064806
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
58
361
5817
51641
21466
32221
64806

Your IP: 3.80.60.248
2019-02-24 05:18

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074