ข้อมูลสถานศึกษา

เอกสารเผยแพร่

>  แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของครู

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของนักเรียน

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

001928
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
159
230
616
0
1928
0
1928

Your IP: 54.163.42.154
2018-12-12 16:45

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

วิสัยทัศ-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

 “สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ”

 


พันธกิจ (mission)

1 ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับหรือมาตรฐานรายวิชา บริหารจัดการอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

3 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ ในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยสู่สังคม

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศ

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074