ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

100512
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
389
1561
96521
10643
20282
100512

Your IP: 3.95.63.218
2019-04-25 00:08

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ปรัขญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ปรัชญา (Philosoply)

" ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม "

 

วิสัยทัศน์ (vision)

 “สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ”

 
พันธกิจ (mission)

1. ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับหรือมาตรฐานรายวิชา บริหารจัดการอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

3. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ ในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยสู่สังคม

 

อัตลักษณ์ (Ergodic)

" เป็นคนดี มีฝีมือ พอเพียง เลี้ยงชีพได้"

 

เอกลักษณ์ (Identity)

" บริการวิชาชีพ สู่ชุมชน"

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074