ระบบสมัครเรียนออนไลน์


ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

สมาชิก อศจ สงขลา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

   ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยการแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง

แผนการป้องกันทุจริต

วัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกัยการทุจริต

คณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน

 
1.การบริหารงานแผนการดำเนินงาน
   - แผนปฏิบัติราชการประจำปี
      • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน
      • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - การให้บริการ
      • มาตรฐานการให้บริการ
      • ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
      • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ E-Service
   - การปฏิบัติงาน
      • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      • 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายภาคเรียน
      • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

2.การบริหารงานงบประมาณ
   - การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
      • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. การส่งเสริมความโปร่งใส

5. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

6. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ
Facebook Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม

505357
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
851
652
2723
498015
14188
14805
505357

Your IP: 54.173.214.227
2022-01-26 13:45

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074