ข้อมูลสถานศึกษา

เอกสารเผยแพร่

>  แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของครู

>  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของนักเรียน

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

001920
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
230
608
0
1920
0
1920

Your IP: 54.163.42.154
2018-12-12 16:09

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสุ่การประเมินศูนย์การเรียรรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  ซึ่งเป็นตัวแทนเเต่ละสาขางาน  

 

 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
ซื่งโดยมีวัตฤประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้ความรู้เรองการถอดบทเรยนตามหลกปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูบุคลากร นักเรียนนักศึกษา
๒. เพื่อไหนกเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พีงประสงค์ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
๓. เพื่อนำความรู้ไปใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในากรดาเนินชาต
๔. เพือเตรียมความพร้อมรับการติดตามศูนย์การเรียนร้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงของสถานศึกษา

ในการนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร

- ครูมาลินี มุณีกุล

- ครูศิรินันท์ เอียดเหลือ

- ครูพรหมพสร จันทร์ทอง 

 

ภาพเพิ่มเติม

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศ

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074