ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

086401
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
674
206
880
80803
16814
26247
86401

Your IP: 34.229.97.16
2019-03-25 15:45

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของครู 1/2561

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และวิจัยของครู

วิยาลัยสารพัดช่างสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

โดย คุณครูละออศรี อุ้ยกูล

 

2. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาโครงการ รหัสวิชา 2104-8501

โดย คุณครูภิรมย์ นาคสีทอง

 

3.  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานยานยนต์

โดยคุณครูสุภโยค รัตนโยธิน

 

4. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2100-1001) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง

โดย คุณครูอาชาน ไชยรักษ์

 

5. ศึกษาข้อจริยธรรมตามความชอบและความสำคัญของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขางานเทคนิคยานยนต์

โดยคุณครูพรศรี รัตนประดิษฐ์

 

6. ศึกษาข้อจริยธรรมตามความชอบและความสำคัญของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

โดยคุณครูสายสุรี พันเยาว์

 

7. ศึกษาพฤติกรรมการคุยในชั้นเรียน

โดยคุณครูสุดใจ ฉายบ้านใหม่

 

8. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

โดยคุณครูพรหมพสร จันทร์ทอง

 

9. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา งานเครื่องยนต์แก็สโซลีน รหัสวิชา 2101-2001

โดยคุณครูบดินทร์ บุญประเสริฐ

 

10. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106

โดยคุณครูเหมวดี มีใหม่

 

11. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 2105-2111

โดยคุณครูวัฒนศักดิ์ สัญจร

 

12. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา ระบบโทรศัพท์

โดยคุณครูกฤษฎา ชัยอ่อนแก้ว

 

13. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ภาคเรียนที่ 1 

โดยคุณครูดนัย นุ่นแก้ว

 

14. การหาสาเหตุของการไม่ส่งงานและการบ้านของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

โดยคุณครูพิชัย มุสิกพงศ์

 

15. ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาเขียนแบบช่างเชื่อมโลหะของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาโครงสร้าง

โดยคุณครูธีระ โพธิ์ทอง

 

16. การเข้าเรียนสายมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 วิชากลศาสตร์วิศวกรรม 3100-0101 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

โดยคุณครูปรเมษฐ์ เอียดยอด

 

17. การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน/การบ้าน
โดยคุณครูณรงศักดิ์ งามวรรณากร

 

18. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มการเรียนรู้จากเอนสู่เพื่อน
โดยคุณครูจีรศักดิ์ นวลละออง

 

19. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา งานเครื่องล่างรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2004
โดยคุณครูณกร แซ่หลี

 

20. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101
โดยคุณครูอนุรักษ์ นุ่นแก้ว

 

21. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์
โดยคุณครูนพวรรณ ศรีปัญญา

 

22. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
โดยคุณครูปาณชัย จันทสุรีวงศ์

 

23. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
โดยคุณครูชนาธิป เลนุกูล

 

24. ฝาปิดกระทะสำหรับเคี่ยวน้ำตาลเพื่อประหยัดพลังงาน เวลาและอเนกประสงค์

โดยคุณครูจำรูญ วงศ์กระจ่าง

 

25. การศึกษาการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน
โดยคุณครูสายพิณ เพ็ชรวงศ์

 

26. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101
โดยคุณครูสุไลมาน สอรี

 

27. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา งานเครื่องยนต์แก็สโซลีน รหัสวิชา 2101-2001
โดยคุณครูนวัตกรณ์ แซ่จิว

 

28. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชา งานเครื่องยนต์แก็สโซลีน รหัสวิชา 2101-2001
โดยคุณครูอับดุลกอเดร์ มิงสาแล

 

29. ศึกษาการใช้โปรแกรมทดลองเสมือนจริง FluidSIM Pneumatics V.4.2 English ในรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โดยคุณครูพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์

 

30. ศึกษาการใช้โปรแกรมทดลองเสมือนจริง FluidSIM Pneumatics V.4.2 English ในรายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โดยคุณครูรัตนพล ศรีปานรอด

 

31.  การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ในรายวิชาการสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โดยคุณครูอรรถพล ดือเร๊ะ

 

32. การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
โดยคุณครูสาวสลินพรรณ ดำฤทธิ์

 

33. การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
โดยคุณครูสาวประกาย บุตตะมาศ

 

34. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบไฟฟ้าของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/3-4 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
โดยคุณครูปัทมา มรรคโช

 

35.  ศึกษาการใช้โปรแกรมทดลองเสมือนจริง (Proteus ๘.๔ simulation program) ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า ของนักศึกษา ปวส.๑ ทวิภาคี
โดยคุณครูปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ 1/2561

 

36. ศึกษาปัจจัยที่ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนต่ำ ในรายวิชาเครื่องปรับอากาศของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2/3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
โดยคุณครูกระสินธุ์ รัตติรุจิเศวต

 

37. การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกรายวิชา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รหัส 2000-2007 และ 3000-2005
โดยคุณครูกิตติมาพร นิลพานิช

 

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074