เมนูหลัก
แบบทดสอบก่อนเรียน
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า
ขั้นตอนการถอดเครื่องซักผ้า
ขั้นตอนการประกอบเครื่องซักผ้า
การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าของเครื่องซักผ้า
การซ่อมเครื่องซักผ้า
=>กรณีเครื่องซักผ้าไม่ทำงาน
=>กรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว
=>กรณีมอเตอร์ถังซักไม่ทำงาน
=>กรณีมอเตอร์ถังปั่นแห้งไม่ทำงาน
=> กรณีใบพัดปั่นน้ำหมุนช้า
การบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า
เครื่องมือช่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน