ระบบสมัครเรียนออนไลน์


ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
สมาชิก อศจ สงขลา

จำนวนผู้เข้าชม

787971
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
690
2153
784551
2454
8013
787971

Your IP: 18.206.48.243
2023-12-10 10:52

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส1

 

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

        ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยการแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

           การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ สามารถจำแนกตัวชี้วัดได้ดังนี้

» 1. ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่

» 2. ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ

» 3. ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ

» 4. ตัวชี้วัดการใชทรัพย์สินของราชการ

» 5. ตัวชี้วัดการแก้ปัญหาการทุจริต

» 6. ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน

» 7. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร

» 8. ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน

» 9. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล

» 10. ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต

 

 

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ


Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074