ระบบสมัครเรียนออนไลน์


ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
สมาชิก อศจ สงขลา

จำนวนผู้เข้าชม

831402
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
141
874
828721
2843
6012
831402

Your IP: 3.236.142.143
2024-06-13 04:56

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

» ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ​

ข้อ  ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ที่อยู่ URL
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  o1  โครงสร้าง

 - แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ของสถานศึกษา

 - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา เป็นต้น

 - organization Chart การบริหารสถานศึกษา 4 ฝ่าย

- แสดงรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง

 - โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาคณะผู้บริหาร

 o2  ข้อมูลผู้บริหาร

 - แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา

 - ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา

 - คณะผู้บริหาร

 o3  อำนาจหน้าที่  - แสดงข้อมูลอำาจ หน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552  - ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7  
 o4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2564 - 2568

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 o5  ข้อมูลการติดต่อ  - แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
 -ที่อยู่สถานศึกษา
 -หมายเลขโทรศัพท์
 -หมายเลขโทรสาร
 -ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 -แผนที่ตั้งสถานศึกษา
 - ที่ตั้งและแผนที่วิทยาลัย
 o6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ. อาชีวศึกษา  - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
    การประชาสัมพันธ์
o7  ข่าวประชาสัมพันธ์  - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา - ข่าวกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา , ข่าวกิจกรรมครูและบุคลากร
   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 o8  Q&A  - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม ตอบ เป็นต้น  - ถาม - ตอบ ผ่านทาง Facebook Messenger
 o9  Social Network  - แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook  - facebook fanpage วิทยลัยเทคนิคสงขลา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
   การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี  - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2565
o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 256ุ5
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 - สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
     การปฎิบัติงาน
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงานในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้า
ที่หรือบุคลากรตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 - คู่มือการปฏิบัติงาน
     การให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ หรือติดต่อ กับสถานศึกษา
 - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
 - คู่มือการขอกู้ยืมเงิน กยศ.
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
 - เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

 - สถิติงานทะเบียน

 - สถิติงานการเงิน

 - สถิติงานบริหารงานทั่วไป

- สถิติงานบุคลากร

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
 - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
o17 E–Service  - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
 - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

 - ระบบบริหารสถานศึกษา RMS 2016
 -  ระบบ ศธ.02 ออนไลน์
 - ห้องสมุดออนไลน์

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 o18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี                                       - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภท รายการใช้จ่าย เป็นต้น   - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

  - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2565
 o19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
 - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 o20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 - ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 o21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
 - แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
- ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 - จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
 - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 o24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
 - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 o25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  - แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 - เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
 - เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2565
 - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 o26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  - แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น
 - เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25
 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 - รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
 o27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  - แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
 - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
 - แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 - เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 o29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษา
 - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
เป็นต้น
 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้า ที่ของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
 - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 - ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
 - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
 - เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2565
 - รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
 - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 o33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน งานตามภารกิจ ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม ประเมินผล เป็นต้น
 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
- โครงการประชุมผู้ปกครอง

  

» ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ข้อ  ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ที่อยู่ URL
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     เจตจำนงสุตริตของผู้บริหาร
o34 นโบยายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) 

 - แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)                                         - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน     - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565   

 - นโบยายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิขอบ
 - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 - การประเมินความเสี่ยง
 o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตวมของสถานศึกษา
 - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ o36
 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 - การดำเนิการเพื่อจัดการความเสี่ยง
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  - โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
     แผนการป้องกันการทุจริต
 o39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

 - แผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2565

 - โครงการพัฒนาด้านคุณธรรม ฯ

 o40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน  - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
 - รายงานการกำกับติดตาม
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 - สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
 o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐในปี พ.ศ. 2564
 - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาเป็นต้น
 - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการราย
งานผล เป็นต้น

- ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 o43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความไปร่งใสภายในสถานศึกษา
- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในช้อ O42ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

                             ดำเนินการโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

 

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ


Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074