ระบบสมัครเรียนออนไลน์ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯสมาชิก อศจ สงขลา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

        วัตถุประสงค์

          วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  ดังนี้

  1. เพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน  มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ  สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้  และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
  2. เพื่อเป็นแหล่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปประกอบอาชีพ
  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น   โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สาขาต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง
  4. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มประสบการณ์  และทักษะด้านวิชาชีพตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพชีพของผู้เรียน
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป  ทุกเพศ  ทุกวัย  ต่างระดับการศึกษาต่างระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในการศึกษาได้เข้าเรียนวิชาชีพในวิทยาลัยร่วมกัน และเสมอภาคกัน  ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีต่อกัน

        วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

        “มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศด้านการัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน”

         พันธกิจของสถานศึกษา

  1. พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพให้มีปริมาณและคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน
  2. พัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายด้านวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล

        ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้กำหนดปรัชญาในการจัดการศึกษาไว้คือ

          “ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม”

           ศึกษาวิชาชีพ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

          เป็นประทีปส่องทาง เป็นการนำความรู้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาต่อ

          สรรค์สร้างคุณธรรม  ปลูกฝังคุณธรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

        อัตลักษณ์

        “เป็นคนดี  มีฝีมือ พอเพียง เลี้ยงชีพได้”

          เป็นคนดี  หมายถึง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีจิตอาสาให้บริการสังคม  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

          มีฝีมือ หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและชุมชน  หรือองค์กรภายนอก

          พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

          เลี้ยงชีพได้ หมายถึง  ประคับประคองให้ทรงตัวอยู่ได้

        เอกลักษณ์

        “บริการวิชาชีพ  สู่ชุมชน”

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ


Facebook Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม

559973
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
470
201
671
556439
5623
11955
559973

Your IP: 44.200.174.97
2022-05-16 18:45

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074