ระบบสมัครเรียนออนไลน์


ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
สมาชิก อศจ สงขลา

จำนวนผู้เข้าชม

850064
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
71
153
4193
843351
6331
15174
850064

Your IP: 100.28.0.143
2024-07-14 04:51

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

        วัตถุประสงค์

          วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  ดังนี้

  1. เพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน  มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ  สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้  และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
  2. เพื่อเป็นแหล่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปประกอบอาชีพ
  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น   โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สาขาต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง
  4. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มประสบการณ์  และทักษะด้านวิชาชีพตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพชีพของผู้เรียน
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป  ทุกเพศ  ทุกวัย  ต่างระดับการศึกษาต่างระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในการศึกษาได้เข้าเรียนวิชาชีพในวิทยาลัยร่วมกัน และเสมอภาคกัน  ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีต่อกัน

        วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

        “มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศด้านการัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน”

         พันธกิจของสถานศึกษา

  1. พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพให้มีปริมาณและคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียน
  2. พัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายด้านวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล

        ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้กำหนดปรัชญาในการจัดการศึกษาไว้คือ

          “ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม”

           ศึกษาวิชาชีพ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

          เป็นประทีปส่องทาง เป็นการนำความรู้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาต่อ

          สรรค์สร้างคุณธรรม  ปลูกฝังคุณธรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

        อัตลักษณ์

        “เป็นคนดี  มีฝีมือ พอเพียง เลี้ยงชีพได้”

          เป็นคนดี  หมายถึง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีจิตอาสาให้บริการสังคม  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

          มีฝีมือ หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและชุมชน  หรือองค์กรภายนอก

          พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

          เลี้ยงชีพได้ หมายถึง  ประคับประคองให้ทรงตัวอยู่ได้

        เอกลักษณ์

        “บริการวิชาชีพ  สู่ชุมชน”

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ


Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074