ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สมาชิก อศจ สงขลา

มอบหมายหน้าที่ราชการ

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการและความรับผิดชอบ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พุทธศักราช 2552

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงนของบุคคล ประจำปึงบประมาณ 2564 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาดิกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน้าที่ของสถานศึกษาในปังจุบัน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความข้อ 13 ข้อ 48 แห่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 วิยาลัยฯ จึงมอบหมายหน้าที่ราชการให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบถือปฏิบัติดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บลิ้งที่น่าสนใจ


จำนวนผู้เข้าชม

374522
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
358
360
2133
369010
7118
24975
374522

Your IP: 3.236.228.250
2021-04-17 11:23

Facebook Fanpage

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074