ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางวรรณา  โกสิยาภรณ์

รองผู้อำนวยการ

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
นายวิเชฐ ส่องแก้ว
นายสัญญา ขยายวงศ์
นายธีระ โพธิ์ทอง

Login Form

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์จากเว็บไซต์นี้
Written on 22/11/2561, 05:15 by dee
2018-11-22-05-15-38 แผนผังบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
Written on 22/11/2561, 03:53 by dee
2018-11-22-03-53-23ปรัชญา (Philosoply) " ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม "   วิสัยทัศน์ (vision)  “สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม...
Written on 20/11/2561, 03:22 by dee
2018-11-20-03-22-21ประวัติความเป็นมา                 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  เดิมชื่อ  หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  15  สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2511  ณ  จังหวัดสตูล ...
Written on 20/11/2561, 03:21 by dee
2018-11-20-03-21-45          
Written on 23/11/2561, 08:33 by dee
2018-11-23-08-33-01 
Written on 22/11/2561, 05:15 by dee
2018-11-22-05-15-38 แผนผังบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
Written on 22/11/2561, 03:53 by dee
2018-11-22-03-53-23ปรัชญา (Philosoply) " ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม "   วิสัยทัศน์ (vision)  “สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม...
Written on 20/11/2561, 03:22 by dee
2018-11-20-03-22-21ประวัติความเป็นมา                 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  เดิมชื่อ  หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  15  สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2511  ณ  จังหวัดสตูล ...
Written on 20/11/2561, 03:21 by dee
2018-11-20-03-21-45          
Written on 23/11/2561, 08:33 by dee
2018-11-23-08-33-01 
Written on 22/11/2561, 05:15 by dee
2018-11-22-05-15-38 แผนผังบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
Written on 22/11/2561, 03:53 by dee
2018-11-22-03-53-23ปรัชญา (Philosoply) " ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม "   วิสัยทัศน์ (vision)  “สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม...
Written on 20/11/2561, 03:22 by dee
2018-11-20-03-22-21ประวัติความเป็นมา                 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  เดิมชื่อ  หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  15  สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2511  ณ  จังหวัดสตูล ...
Written on 20/11/2561, 03:21 by dee
2018-11-20-03-21-45          
Written on 21/02/2562, 09:01 by e23km
2561   ประกาศ   ผลการพิจราณาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโรเบอร์โต้ รอคคา ประจำปีการศึกษา 2561 ของบริษัทเทนาริส โกลบอล เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 17 ทุน  ระดับชั้น ปวช. ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 12 ทุน และ ปวส. ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 5...
Written on 14/02/2562, 06:15 by dee
2019-02-14-06-15-09ประกาศ....การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยพร้อมเพียงกัน ...สอบทฤษฎี...-หลักสูตร ปวช.๓,ปวส.๒ ระบบปกติและทวิภาคี วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๒,๔...
Written on 28/01/2562, 10:55 by littlewut
2019-01-28-10-55-14วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ขอเชิญชวนเยี่ยมชม  "งานเปิดโลกอาชีพ 2019" ในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒...
Written on 25/01/2562, 03:44 by e23km
2562  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา...
Written on 23/01/2562, 07:56 by littlewut
v-net-2กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ณ ...
Written on 23/11/2561, 08:33 by dee
2018-11-23-08-33-01 
Written on 22/11/2561, 05:15 by dee
2018-11-22-05-15-38 แผนผังบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
Written on 22/11/2561, 03:53 by dee
2018-11-22-03-53-23ปรัชญา (Philosoply) " ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม "   วิสัยทัศน์ (vision)  “สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม...
Written on 20/11/2561, 03:22 by dee
2018-11-20-03-22-21ประวัติความเป็นมา                 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  เดิมชื่อ  หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  15  สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2511  ณ  จังหวัดสตูล ...
Written on 20/11/2561, 03:21 by dee
2018-11-20-03-21-45          
Written on 23/11/2561, 08:33 by dee
2018-11-23-08-33-01 
Written on 22/11/2561, 05:15 by dee
2018-11-22-05-15-38 แผนผังบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
Written on 22/11/2561, 03:53 by dee
2018-11-22-03-53-23ปรัชญา (Philosoply) " ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม "   วิสัยทัศน์ (vision)  “สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม...
Written on 20/11/2561, 03:22 by dee
2018-11-20-03-22-21ประวัติความเป็นมา                 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  เดิมชื่อ  หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  15  สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2511  ณ  จังหวัดสตูล ...
Written on 20/11/2561, 03:21 by dee
2018-11-20-03-21-45          

ข้อมูลบุคลากร

 

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

 

 


 

 

จำนวนผู้เข้าชม

064809
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
61
361
5820
51641
21469
32221
64809

Your IP: 3.80.60.248
2019-02-24 05:22

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11  ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา    โทร 074-311590   โทรสาร. 074-311074